PODMÍNKY PRO POKLÁDKU TERACOVÉ SMĚSI

Čerpáno: Fiedler František; Teraco a teracové výrobky; Státní nakladatelství technické literatury; Praha; 1957.
ČSN 74 4505

 • Podkladní beton musí být před vlastní aplikací dostatečně pevný, zbavený všech nečistot a volných částic. Podklad nesmí obsahovat masné plochy a trhliny.
 • Podkladní beton a aplikovaná teracová směs musí korespondovat v základních mechanicko-fyzikálních charakteristikách (jako je pevnost, smrštění atd.)
 • Podkladní beton a armovací výztuž (pokud je předepsána) musí být kvalitně uložené.
 • Beton nesmí mít na povrchu zatvrdlé cementové mléko vzniklé ukládáním betonu s vysokým vodním součinitelem. V případě, že jsou taková místa patrná, musí dojít k jejich odstranění a to otryskáním nebo sbroušením.
 • Trhliny - pokud se vyskytují, musí být kvalitně opraveny v dostatečně dlouhé době před vlastní aplikací teraca.
 • Teplota provádění a tuhnutí teracové směsi a prostředí musí být konstantní po celou dobu aplikace a zrání, bez zvláštních výkyvů.
 • Po dobu zrání teracové směsi je potřebné zajistit, aby místa s aplikovanou teracovou směsí byla ochráněna od nerovnoměrného osvitu a průvanu, rychlým přepadem teplot.
 • Komponenty pro výrobu teraca musí být dostatečně dlouhou dobu temperovány na teplotu prostředí při jeho ukládání.
 • Podkladní konstrukce musí být před ukládáním teraca dostatečně navlhčena nebo opatřena vhodným penetračním nátěrem, který zabrání transportu vody z teracové směsi do podkladního betonu.
 • Uložená teracová směs se ošetřuje vlhčením, které zajišťuje jeho tuhnutí v celé tloušťce ve stejných podmínkách.
 • Aplikované teracové směsi je potřebné po dobu zrání ochránit od nadměrného zatěžování, vibrací a jiných negativních vlivů. Zajistit potřebnou vlhkost pro její důkladné vyzrání.
 • V případě, že je v podkladní konstrukci podlahové vytápění, je nezbytné, aby v případě, že je v provozu, nedošlo po celou dobu zrání k žádným teplotním výkyvům a v celé podkladní konstrukci byla zajištěna stejná teplota 20°C.